«Tiltak mot kronisk tretthet etter kreft»

– Et forskningsprosjekt for å undersøke effekten av en sammensatt intervensjon på fatigue blant lymfekreftoverlevere med kronisk fatigue

Prosjektet er en randomisert kontrollert studie som starter til høsten 2021. Målsettingen er å undersøke om en 12-ukers intervensjon bestående av undervisning, fysisk trening, kostholdsveiledning og et mestringskurs kan bedre fatigue blant lymfekreftoverlevere med kronisk fatigue. I tillegg vil vi undersøke om intervensjonen har effekt på fysisk form, daglig fungering, mental helse, arbeidsevne og livskvalitet blant deltagere, livskvalitet blant pårørende og kost-nytteeffekt for samfunnet. Studien er et samarbeid mellom forskere og klinikere tilknyttet Oslo universitetssykehus, Norges idrettshøgskole, NTNU, University of Alberta, Diakonhjemmet sykehus, Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø. Studien ble tildelt midler av stiftelsen DAM høsten 2020.

Denne våren er vi i gang en feasibilitystudie, hvor vi tester gjennomførbarheten av rekruttering og inklusjon, spørreskjema og fysisk testing, og selve intervensjonen på 15 deltagere.

Du kan lese søknadssammendraget på nettsiden til stiftelsen DAM.