Om oss – kontakt

Norwegian Exercise Oncology Network (NEON) er et norsk tverr-regionalt forskernettverk som har fokus på fysisk aktivitet og trening før, under og etter kreftbehandling. Stipendiater og personer med doktorgrad innenfor fagfeltet er naturlige medlemmer av nettverket.

 

Målsetting for NEON er å:

  • Stimulere til økt samarbeidet mellom miljøer i Norge som jobber med forskning innenfor «Exercise Oncology»
  • Stimulere til økt samarbeid med utenlandske forskningsmiljøer innenfor fagområdet
  • Jobbe frem felles prosjekter og søknader mellom forskningsmiljøene
  • Enes om felles metoder/instrumenter for å kartlegge fysisk aktivitet, fysisk form og pasientrapporterte målemetoder (PROMs)
  • Arrangere møter, skriveseminar, symposium og konferanser innenfor «Exercise Oncology» for NEON-medlemmer, helsepersonell, pasienter og andre interesserte
  • Formidle forskningsresultater til fagmiljøer, beslutningstagere, pasientorganisasjoner og allmennheten

 

 

Styringsgruppen

Sveinung Berntsen
Professor, Idrettsvitenskap, Universitetet i Agder
Innen exercise oncology har Berntsen hovedinteresse for hvordan livsstilsintervensjoner som også inkluderer fysisk aktivitet og ulike typer trening er av betydning for fysisk form, ulike helseutfall, men også fysisk aktivitetsvaner. Berntsen har gjennomført denne typen studier blant voksne individer som gjennomgår kreftbehandling både med kurativ og lindrende/livsforlengende intensjon. Så langt har Berntsen hovedsakelig arbeidet med diagnosegrupper som bryst-, kolorektal-, prostata- og gynekologisk kreft.

Stikkord

May Grydeland
Førsteamanuensis, Institutt for fysisk prestasjonsevne, Norges idrettshøgskole
I forskningsprosjekter innenfor trening og kreft har Grydeland hovedfokus på hvordan barn og unge som har overlevd kreft kan bedre sin fysiske form og redusere seneffekter av kreftbehandlingen. Hun er opptatt av adferden fysisk aktivitet og hvordan fysisk aktivitetsnivå og fysisk form kan forebygge livsstilssykdommer. Leder av forskningsgruppen «Trening og kreft» ved NIH.

Stikkord

Kristin Benjaminsen Borch
Førsteamanuensis, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø
Borch er utdannet fysioterapeut og Phd, og arbeider som førsteamanuensis ved UiT, Norges arktiske universitet. Hennes forskningsfelt er innenfor kreftepidemiologi og i hovedsak hvordan livsstilsfaktorer påvirker risikoen for å utvikle kreft og hvordan de samme faktorene påvirker overlevelse av kreft, med spesielt fokus på fysisk aktivitet og kreft. Jobber hovedsakelig med bryst-, endometri-, lunge-, bukspyttkjertel- og tarmkreft, og er tilknyttet den nasjonale studien «Kvinner og Kreft». Hun jobber også med prosjekter på overvekt og fedme, livskvalitet, selvopplevd helse, sosiale ulikheter og kreft.

Stikkord

Line Merethe Oldervoll
Professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet
Innen feltet trening og kreft har Oldervoll sin hovedinteresse på fysisk aktivitet som del av rehabiliteringsprosessen hos kreftpasienter med ulike type kreftdiagnoser under og etter kreftbehandling. Hun har hatt spesiell interesse for og har inkludert pasienter som mottar palliativ behandling med kort forventet levetid, pasienter som sliter med kronisk fatigue etter kurative behandling, pasienter med hode-halskreft og kolorektalkreftpasienter i ulike studier. Bruker både ulike objektive mål på fysisk funksjon/fysisk kapasitet og selvrapporterte mål på helserelatert livskvalitet, fatigue, nevropati etc i sine studier. Har også anvendt kvalitative intervjuer som del av studiedesignet (mixed metode).

Stikkord

Lene Thorsen
Forsker, Idrettspedagog, Oslo Universitetssykehus
Thorsen har forsket på aktivitetsvaner/livsstil, behov for treningsveiledning/rehabilitering og effekt av fysisk trening på fysisk kapasitet, kroppssammensetning, mental helse, fatigue og helserelatert livskvalitet under og etter kreftbehandling med kurativ intensjon. Hun har forsket på ulike diagnosegrupper, blant annet prostatakreft, testikkelkreft, brystkreft og grupper med blandede kreftdiagnoser. For tiden er hun med på å kartlegger aktivitet og nytte av Pusterommene, og vil i løpet av 2021 lede en studie for å undersøke et tverrfaglig program for lymfomoverlevere med kronisk fatigue.

Stikkord

Øvrige medlemmer

Truls Raastad
Professor, Institutt for fysisk prestasjonsevne, Norges idrettshøgskole
Innen exercise oncology har Raastad hovedinteresse for hvordan kreft og kreftbehandling påvirker skjelettmuskulatur og funksjon, og hvordan trening under og etter behandling kan motvirke de negative effektene av sykdommen og behandlingen. Raastad har gjennomført denne typen studier blant voksne individer som gjennomgår kreftbehandling og hos barnkreftovelevere. Så langt har Raastad hovedsakelig arbeidet med diagnosegrupper som bryst-, kolorektal-, prostata- og barnekreft.

Stikkord

Tormod Skogstad Nilsen
Forsker, Institutt for fysisk prestasjonsevne, Norges idrettshøgskole
Nilsen har jobbet med temaer relatert til trening og kreft siden 2009, og er interessert i hvordan trening kan planlegges for å redusere konsekvensene av bivirkninger og seneffekter under og etter behandling for ulike kreftsykdommer.

Stikkord

Elisabeth Edvardsen
Postdoktor, Institutt for fysisk prestasjonsevne, Norges idrettshøgskole
Sigmund A. Anderssen
Professor, Institutt for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole
I forskningsprosjekter innenfor trening og kreft har Anderssen hovedfokus på sammenhengen mellom fysisk aktivitet, fysisk form og metabolsk risiko blant barn og unge som har overlevd kreft. Han er opptatt av adferden fysisk aktivitet og hvordan fysisk aktivitetsnivå og fysisk form kan forebygge livsstilssykdommer.

Stikkord

Guro Birgitte Stene
Forsker, fysioterapeut. Institutt for klinisk og molekylær medisin, Fakultet for medisin og helsefag, NTNU
Stene har forsket på trening og kreft siden 2007 og har hatt et særlig fokus på pasienter med ikke-kurerbar kreftsykdom og trening som en del av multimodale intervensjoner. Hun har en sentral rolle i etablering av Pusterommet ved Kreftklinikken St Olavs Hospital og koordinerer flere kliniske studier som undersøker effekt av trening under kreftbehandling.
Ann Christin Helgesen Bjørke
Universitetslektor, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, Universitetet i Agder
Bjørke har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt hvordan styrke- og utholdenhetstrening på høy eller lav-moderat intensitet påvirker kondisjonen (VO2maks) til pasienter med bryst, prostata eller kolorektal kreft som trener i 6 mnd mens de gjennomgår kreftbehandling. Hun har også sett nærmere på VO2maks-kriterier for denne gruppen pasienter.

Stikkord

Mari Bratteteig
Stipendiat, institutt for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole
I sitt doktorgradsprosjekt forsker Bratteteig på hvordan fysisk aktivitet og fysisk form er forbundet med kardio-metabolsk helse hos barnekreftoverlevere sammenlignet med en kontrollgruppe.

Stikkord

Gunhild Maria Gjerset
Forsker, Idrettspedagog, Oslo Universitetssykehus
Gjerset har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt behov for treningsveileding og treningsprogrammer, fysisk aktivitetsnivå og faktorer assosiert til fysisk aktivitet blant ulike typer kreftpasienter etter ferdig behandling. Hun har i sin videre forskning vært involvert i prosjekter som har sett på effekten av rene treningsprogrammer og tverrfaglig programmer der fysisk aktivitet har vært en av komponentene. Gjerset er også opptatt av livsstil, mental helse, fatigue og livskvalitet i sammenheng med fysisk aktivitet under og etter kreftbehandling.

Stikkord

Benedikte Western
Stipendiat, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, Universitetet i Agder
Western undersøker i sitt doktorgradsprosjekt hvordan et oppfølgingstilbud med fokus på livsstilsendring, inkludert økt fysisk aktivitet, kan påvirke helsen og livskvaliteten til kvinner som har gjennomgått behandling for gynekologisk kreft.

Stikkord

Eva Hofsli
Onkolog, overlege, Kreftklinikken, St. Olavs hospital. Førsteamanuensis, Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU
I forskningsprosjekter innenfor trening og kreft har Hofsli hovedfokus på hvordan trening under behandling med cellegift hos pasienter som er operert for tarmkreft kan bedre deres toleranse for behandlingen ved å redusere plagsomme bivirkninger, samt bedre deres fysiske form. Leder for FAKT-studien.

Stikkord

Ingunn Hatlevoll
Onkolog, overlege, Kreftklinikken, St. Olavs hospital. PhD-stipendiat, Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU.
I sitt doktorgradsarbeid forsker Hatlevoll på hvordan trening under behandling med cellegift etter operasjon for tarmkreft kan påvirke ulike bivirkninger, kroppssammensetning, forekomst av metabolsk syndrom, fysisk funksjon og livskvalitet. Er nasjonal koordinerende utprøver for FAKT-studien. Som overlege i onkologi har hun jobbet hovedsakelig med mage-tarmkreft siden 2006.

Stikkord

Karianne Vassbakk Svindland
Postdoktor (permisjon)
© 2024