Pågående prosjekter

Her vil prosjekter som nå er i gang beskrives kort, slik at helsepersonell og andre interesserte har mulighet for å følge med på hva som rører seg i kreft og treningsmiljøet i Norge (og i samarbeid med andre land).

«Tiltak mot kronisk tretthet etter kreft»

– Et forskningsprosjekt for å undersøke effekten av en sammensatt intervensjon på fatigue blant lymfekreftoverlevere med kronisk fatigue

Prosjektet er en randomisert kontrollert studie som starter til høsten 2021. Målsettingen er å undersøke om en 12-ukers intervensjon bestående av undervisning, fysisk trening, kostholdsveiledning og et mestringskurs kan bedre fatigue blant lymfekreftoverlevere med kronisk fatigue. I tillegg vil vi undersøke om intervensjonen har effekt på fysisk form, daglig fungering, mental helse, arbeidsevne og livskvalitet blant deltagere, livskvalitet blant pårørende og kost-nytteeffekt for samfunnet. Studien er et samarbeid mellom forskere og klinikere tilknyttet Oslo universitetssykehus, Norges idrettshøgskole, NTNU, University of Alberta, Diakonhjemmet sykehus, Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø. Studien ble tildelt midler av stiftelsen DAM høsten 2020.

Denne våren er vi i gang en feasibilitystudie, hvor vi tester gjennomførbarheten av rekruttering og inklusjon, spørreskjema og fysisk testing, og selve intervensjonen på 15 deltagere.

Du kan lese søknadssammendraget på nettsiden til stiftelsen DAM.

PACCS (Physical Activity in Childhood Cancer Survivors)

et forskningsprosjekt om fysisk aktivitet og fysisk form blant barn og ungdom som har hatt kreft 

I PACCS studien ser vi på fysisk aktivitetsnivå, fysisk form og livskvalitet etter endt kreftbehandling og hva som gjør det lettere eller vanskeligere å være fysisk aktiv etter behandling. Vi håper at funnene våre vil bidra til et bedre oppfølgingstilbud etter kreftbehandling av barn og ungdom og at studieresultatene på lang sikt vil fremme fysisk aktivitet, fysisk form og livskvalitet.

PACCS studien representerer et samarbeid mellom erfarne forskere fra Oslo universitetssykehus, Universitet i Oslo, Norges idrettshøyskole, Haukeland universitetssykehus, brukere og forskningsmiljøer i fire europeiske land (Finland, Danmark, Tyskland og Sveits). Studien er finansiert av Norges forskningsråd. 

Les mer om studien her: www.paccs.no

LETSGO (gynekologisk kreft)

LETSGO (Lifestyle and Empowerment Techniques in Survivorship of Gynecologic Oncology) er en multisenter intervensjonsstudie på oppfølging etter gynekologisk kreft der 10 norske sykehus deltar. Studien er ledet av Sørlandet Sykehus. Fem sykehus er kontrollsykehus og vil følge dagens opplegg, mens fem sykehus skal endre sitt kontrollopplegg ved at halvpartene av legekontrollene erstattes av en sykepleier. Sykepleieren vil fokusere på symptomer på tilbakefall, motivasjon for livsstilsendring og behov for rehabilitering sammen med pasienten. De vil også introdusere pasientene for LETSGO-appen og en aktivitetsklokke som skal brukes gjennom hele studieperioden. Disse har som hensikt å støtte oppunder livsstilsendring, samt oppdage symptomer på tilbakefall.

Disse sykehusene deltar i studien:

  • Intervensjonssykehus: Sørlandet sykehus Kristiansand, Sykehuset i Vestfold, Stavanger Universitetssykehus, Universitetssykehuset Nord-Norge og Akershus Universitetssykehus.
  • Kontrollsykehus: Sørlandet sykehus Arendal, Sykehuset i Østfold, Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet, Nordlandssykehuset og St. Olavs Hospital.

Les mer om studien her: uia.no, gynkreftforeningen og på forskning.no

The Cause-trial

Et forskningsprosjekt om effekt av trening på kardiovaskulære endepunkt hos kvinner som har hatt brystkreft.

I the Cause-trail undersøker vi blant annet om utholdenhetstrening kan påvirke risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og den fysiske formen hos kvinner som har blitt behandlet med antracykliner (cellegift) for brystkreft. Deltakerne i studien randomiseres til enten en kontrollgruppe, som ikke får videre oppfølging på trening, eller til en treningsgruppe som skal trene utholdenhetstrening med instruktør tre ganger i uken i fem måneder. Før og etter intervensjonen kartlegges en rekke variabler knyttet til deltakernes risiko for hjerte- og karsykdom, samt den fysiske formen.

The Cause-trial er et samarbeid mellom forskere tilknyttet Norges idrettshøgskole, Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo og Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York (USA). Det er også en brukerrepresentat tilknyttet studien, som så langt har bidratt i utforming og planlegging av studien. Studien er finansiert av Kreftforeningen og Aktiv mot kreft.

FAKT (Fysisk aktiv under kreftbehandling)

FAKT er en randomisert, kontrollert, multisenter intervensjonsstudie. I studien undersøkes det om et individuelt tilrettelagt treningsprogram (med ernæringsveiledning etter behov), under adjuvant kjemoterapi for kolorektalkreft, kan redusere selvrapportert perifer sensorisk nevropati og fatigue. I tillegg undersøkes effekter på bl.a. kroppssammensetning, fysisk form, styrke og balanse, forekomst av metabolsk syndrom og livskvalitet. Totalt planlegges det å inkludere 64 deltagere.

Intervensjonen består av en kombinasjon av aerob utholdenhetstrening samt styrke -og balansetrening, og de deltakerne som blir randomisert til intervensjon skal veiledes av en fysioterapeut to ganger per uke gjennom hele perioden med adjuvant kjemoterapi (3-6 mnd.). Studien ledes av St. Olav hospital og er finansiert av Stiftelsen Dam.

Sykehus som deltar i studien:

St. Olavs hospital, Oslo Universitetssykehus Ullevål, Sørlandet sykehus Kristiansand, Sykehuset Levanger, Bærum sykehus – Vestre Viken, Haukeland universitetssjukehus og Ålesund Sjukehus. Les mer om studien i Clinical Trials og på Onconytt.no.