FAKT (Fysisk aktiv under kreftbehandling)

FAKT er en randomisert, kontrollert, multisenter intervensjonsstudie. I studien undersøkes det om et individuelt tilrettelagt treningsprogram (med ernæringsveiledning etter behov), under adjuvant kjemoterapi for kolorektalkreft, kan redusere selvrapportert perifer sensorisk nevropati og fatigue. I tillegg undersøkes effekter på bl.a. kroppssammensetning, fysisk form, styrke og balanse, forekomst av metabolsk syndrom og livskvalitet. Totalt planlegges det å inkludere 64 deltagere.

Intervensjonen består av en kombinasjon av aerob utholdenhetstrening samt styrke -og balansetrening, og de deltakerne som blir randomisert til intervensjon skal veiledes av en fysioterapeut to ganger per uke gjennom hele perioden med adjuvant kjemoterapi (3-6 mnd.). Studien ledes av St. Olav hospital og er finansiert av Stiftelsen Dam.

Sykehus som deltar i studien:

St. Olavs hospital, Oslo Universitetssykehus Ullevål, Sørlandet sykehus Kristiansand, Sykehuset Levanger, Bærum sykehus – Vestre Viken, Haukeland universitetssjukehus og Ålesund Sjukehus. Les mer om studien i Clinical Trials og på Onconytt.no.